تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - از عشق تا عشق
هرنغمه که خوانم همه از دولت عشقست
هر زلـف فشانم همه از شوکت عشقست

هرغنــچه که روید به دلــم از سر احساس
از بوی و رخِ آن گـــل زیبـــای دلــم یاس

چون مست شـــوم واله وحـــیران توام من
فارغ شوم از دین و عطــش های من و تن

بلبل شـــــوم از آن گــل رخســـار تو گویم
از عطـــر بهــــاران خوشـــم و یاد تو جویم

ای خــالق ما نغمه ســرایان پریشــــان
وقت است قدم رنجه کنی در دل ایشــان

سرتا قدمت دیده و دل فــــــــرش نمودیم
آخر نظری در غــــم عشــــق تو خمــودیم

تا کی کـــــند این بلبــــل رسوا به گــلایه
آواز حـــزین اش نبــــود بهــــــر تو آیه؟

هر نغمه که خوانند همه بلبـــل سرمست
از روی نگـارین تو گـــل بوده وهم هست

این تحفه که تو بر قلـــم و دل برســـانی
من اشهد ان لا که تو آنی که همـــــانی

 آن؛ آن که حکیم در فردوس تو گفته است
آن؛ آن که به ابیــــات بزرگانت نهفته است
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات