تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - زمستان92 در آرامگاه حیقوق نبی؛ زمستان است نازنین


زمســتان است هرچند که تو بهاری باشی

چشــمان یخی روزگار را بی توقع رهــا کن

تا در انجـمـاد خویش بیش ازپیش بخشــکد

تو جوانه باش هرچنـــد چشمی توان دیدنت

 را نداشـته باشـــد خرمی از آن دل توست

اگر پرچــم خود بودن را عــــلارغم طوفانها

همچنان برافراشـــته نگه داری پس خودت

را ای جوانه ی ســـبز؛روبه آفتاب فریاد بزن

هرچند هیچ گوشی در زمین توان شنیدن

بهارانه هایت را نداشته باشد
؛زمستان است

نازنین اما تو بهاری باش که نوروز خواهد رسیدحتی اگر پس از مرگ من و تو باشد و این قانون

جوانه هاست که پس از بهار و مرگشان شناخته

میشوند چون در آینده زندگی می کنند

طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، زمستان است نازنین اما تو بهاری باش که نوروز خواهد رسید، شعر زمستان و حیقوق نبی در زمستان 92،

تاریخ : دوشنبه 17 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات