حرف زور مبلغ ندارد هر مبلغی داشته باشد زور دارد
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، اجتماعی، فرهنگی، حرف زور، رنج، جمله ی زیبا، دلیل رنج،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 11:30 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
کم نیستند کسانی که در جامعه ی ما برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خودشان حاضرند هر لباسی را بپوشند و به هر کاری دست بزنند وبه هر رنگ وپوششی در ایند وهمه کس باشند به جز خودشان!!!وبا هر بادی تغییر جهت بدهند وچنین کسانی زندگی را برای انسانها انسان صفت رنج آور و وپر درد میکنند افرادی که بنده ی دیگرانند نه بنده ی خدا!!! افرادی که افسارشان در دست منافع مادیشان است وهر چیزی را به هر قیمتی میخواهند نه به قیمت خودش!!!ودر این راه گاهی کاخ زرین عزت وانسانت را به کوخ سود وپول میفروشند!!!طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، اجتماعی، فرهنگی، زندگی به چه قیمتی، خود فروشی، ارزان فروختن عزت وانسانیت، نان وایمان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
چقدر بدبخت است جامعه ای که نمیتوان در آن خندید و لبخند زد !چون همه نوع برچسبی خواهی خورد غیر از انسانیت! گاهی به تو برچسب احمق بودن وبی درد بودن میزنند!در حالی که دردها وغصه های خودشان آنقدر حقیرانه وپست است که اگر از آنها مطلع شوی دچار تهوع خواهی شد! گاهی لبخند تو را نشان از ترس وضعف تو میدانند!گاهی نشان از مکر وحیله گری تو! وگاهی لبخند چراغ سبزی میشود برای جسارت وشجاعت یافتن سوءاستفاده گران وحیوان صفتان برای پایمال کردن حقوق تو وتعدی به تو ودر کل لبخند زدن تو باعث سوء استفاده ی دیگران از تو وپایمال کردن حقوق تو میشود!!!واقعا چقدر بدبخت است چنین جامعه ای وچقدر در رنج انسانهایی که در این جامعه ارزش لبخند زدن انسان بودن را میدانند!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی، دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: لبخند حرام، تویسرکان، فرهنگی، اجتماعی، جامعه شناسی، فرهنگ های غلط، خندیدن ممنوع،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

چگونه میتوان از قلم مویی که سالها در کف انبار ودر زیر لگدهای دیگران زندگی کرده است ویا به عبارتی فقط زنده مانده است انتظار داشت که نقاشی لطیف وزیبایی خلق کند
طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: بازتاب، تویسرکان، توانایی ومسئولیت، نقاشی خشن وزشت، جمله زیبا، اجتماعی، فرهنگی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 | 01:47 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

بهترین دارویی که تا به حال نوشیده ام در خواندن بوده است وبهترین 

شفایی که تا کنون یافته ام در نوشتن وبرخلاف بزرگان که کتاب را یار

 مهربان می نامند یار مهربانتر من دفتر است چون کتاب به من میگوید

 اما دفتر به من گوش میدهد ومرا میشنود به نظر شما آنکه میگوید

 مهربان تر است یا آنکه میشنود شما را؟!به نظر من کتاب یار مهربان

 است ودفتر یار مهربان تر! بنابراین بخوانیم تا بدانیم وبنویسیم تا بمانیم
طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: بهترین دارو، بهترین شفا، تویسرکان، یار مهربان من، خواندن ونوشتن، فرهنگی، جملات زیبا،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 09:29 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
ما انسانهای جالبی هستیم .با نیت خیر همه چیز را خراب میکنیم!وبرای رهایی از اتهام دیگران خودمان را پشت واژه ی خواست خداوند وتقدیر الهی پنهان میکنیم!درحالی که اگر تخصص وآگاهی داشتیم وآنوقت آن را چاشنی به اصطلاح نیت خیرمان میکردیم دیگر مجبور نبودیم پای خداوند ونیت خیر را به میان بکشیمطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: Social and cultural issues، نیت خیر، تخصص ونیت خیر، تویسرکان، اجتماعی، فرهنگی، راه حل،

تاریخ : جمعه 30 فروردین 1392 | 01:32 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما


تویســـــرکان بزرگانـــــت به یاد آر

ابر مــــــردان هـرصــــحنه وهرکار

شکن خامــــوشی ومظلـومیت را

رهــــا کن طـایفـه با قـــــومیت را

یکی باش ویکی تاز ورهــــا بـاش

خودت باش ودلیرانت نه ای کـاش

در این اندی که جا ماندی ز دوران

زبی مهـــــــری و کـم کاری یاران

نمی دانی چه رنجـی مردمت برد

فسوس وغم دل اهل تورا خـــورد

تویســـرکان کـــنون از نو به پاخیز

سروسامان وصــنعت در وطن ریز

تویســـرکان به مـــردان فهـــیمت

به آنکه خلــــق کردت بر کریمت

اگـــر چنگــــی زنی بر دار امـــید

دوباره میدرخشی همچو خورشید

هم اندیشی وهمکاری به پیش آر

براین نقطه بچــرخیم همچو پرگار

الا ای اهل تویســـــــرکان بیاییم

از این عزلـت از این غفلت درآییم

همــــــــه در این ولایت پا گرفتیم

سپس والا شــــدیم وجـا گرفتیم

همه مـدیون این خـــــاک ودیـارند

که خوشـه چیده اند بذری بکـارند

عمل کردن به تکلیف اسـت یـاران

به وحــــــــــدت بـاز ایـد ابر بـاران

غرور وکــــــینه را از دم رهـــا کن

به مهــــــر ودانش و دل اقتدا کن

که روشن میشود گرعشق باشد

اگـر قانون ما برعــــــــشق باشد
طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، بهشت غرب، رستاخیز دوباره، اجتماعی، فرهنگی، شعر وطن، ای وطن کهن به پا خیز،
دنبالک ها: لینک مستند معرفی تویسرکان،

تاریخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 | 11:46 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما